ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина I)

За договором підряду відповідно до ст. 837 ЦК підрядник зобов'язується виконати на свій ри­зик певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'я­зується прийняти та оплатити виконану роботу.

Зміст договору підряду - визначається його істотними умова­ми, якими є предмет договору, його ціна та строки виконання робіт.

Предметом договору підряду є індивідуально-визначені речі, їх характеристики: кількість, якість, розміри, інші необхідні характеристики, як пра­вило на розсуд замовника.

Законом визначаються вимоги до якості роботи. Так, відповідно до ст. 857 ЦК робота, виконана підрядником, має відпові­дати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповно­ти — вимогам, що зазвичай висуваються до роботи відповідного ха­рактеру. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи. Перебіг га­рантійного строку починається від моменту, коли виконана робота була прийнята або мала бути прийнята замовником, якщо інше не встановлено договором підряду (ст. 860 ЦК).

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в 1 рік, а щодо будівель і споруд — 3 роки від дня прийняття роботи замовником. Якщо дого­вором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заяви про не­доліки. Якщо відповідно до договору підряду робота була прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи загалом (ст. 864 ЦК).

Ціна (ст. 843 ЦК). Якщо у договорі підряду не встановлена ціна роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що зазвичай застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням не­обхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи в договорі підряду містить відшкодування витрат підрядника та плату за вико­нану ним роботу.

Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі (ст. 844 ЦК). Якщо робота виконується відповідно до кош­торису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду від моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено дого­вором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за по­годженням сторін.

Строки виконання роботи або її окремих етапів мають бути встановлені в договорі підряду (ст. 846 ЦК). На практиці сторонами затверджуються графіки проведення робіт, яких має дотримувати­ся підрядник під загрозою штрафів або навіть припинен­ня договору. Якщо не встановлені строки, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замов­ник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділово­го обороту.

Права та обов'язки сторін

Основні обов'язки підрядника:

- виконання певної роботи за завданням замовника та здання належно виконаної роботи (ст. 837);

- вчасно приступити до виконання роботи та виконати її в обумовлений строк (ст. 846);

- виконання роботи, визначеної договором підряду, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором (ст. 839);

- якщо робота виконується з матеріалу замовника, правильно використовувати, надати звіт про його використання та повернути його залишок (ст. 840);

- вживати всіх заходів щодо збереження майна, відповідати за його втрату або пошкодження (ст. 841);

- своєчасно попередити замовника: про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника; про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи; про наявність інших, що не залежать від підрядника, обставин, які загрожують якості або придатності результату роботи (ст. 847);

- передати замовникові разом з результатом робо­ти інформацію щодо експлуатації або іншого використання предме­та договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визна­чених договором, є неможливим (ст. 861),

- у передбачених Законом України «Про ліцен­зування певних видів господарської діяльності» випадках одержати спеціаль­ний дозвіл (ліцензію), інші.