ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина II)

Права підрядника:

- як­що із закону або договору не випливає зобов'язання підрядника ви­конати обумовлену договором роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання робіт (або окремих її етапів чи видів) інших осіб — субпідрядників. У такому разі підрядник виступає генераль­ним підрядником, укладає угоди із субпідрядниками, які мають за змістом та терміна­ми узгоджуватися з підрядним договором і не суперечити йому. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за не­виконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником — за порушення субпідряд­ником свого обов'язку (ст. 838 ЦК).

- не розпочинати роботи, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання дого­вору (ст. 851 ЦК).

- на ощадливе ведення робіт за умови забез­печення належної їх якості (ст. 845 ЦК). При цьому сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.

- на притримування (ст. 856 ЦК).

- відмови­тися від договору підряду та право на відшкодування збитків, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядни­ка, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридат­ний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності ре­зультату роботи. Якщо це загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підряд­ник зобов'язаний відмовитися від договору і має право на відшкодування збитків (ст. 848 ЦК).

- якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийнят­тя виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попере­дження продати результат роботи, а суму виторгу, за вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести до депозиту нотаріуса на ім'я замовника, якщо інше не встановлено договором (ст. 853 ЦК).

Обов'язки замовника:

- прийняття та оплата виконаної роботи (ст. 837, 853 ЦК);

- сприяння підрядникові у виконанні роботи (ст. 850 ЦК);

- на вимогу підрядника у встановлений строк здійснити заміну недоброякісного або непридатного матеріалу, змінити вказівки про спосіб виконання роботи та усунути інші обставини, що загрожують якості або придатності результату роботи (ст. 848 ЦК);

- під час прийняття роботи оглянути її, у разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків, негайно заявити про них підрядникові. Якщо після прий­няття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені у разі звичайного способу її прийняття (приховані недоліки), у тому числі й такі, що були умисне приховані підрядником, він також зобов'язаний негай­но повідомити про це підрядника (ст. 853 ЦК).

Права замовника:

- у будь-який час перевірити перебіг і якість роботи, не втручаючись в діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчен­ня її у строк стає явно неможливим, - відмовити­ся від договору та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде викона­на належним чином, - призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а у разі невиконання підрядником цієї вимоги — відмовитися від договору підряду та вимагати від­шкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. У будь-який час до за­кінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору (ст. 849 ЦК) .

- якщо підрядник відступив від умов договору, що по­гіршило роботу, - має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих не­доліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків, або відпо­відного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено дого­вором. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ст. 852 ЦК України).