ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина III)

Відповідальність сторін - ст. 858 ЦК: якщо робота виконана підрядником із відступами від умов договору підряду, які погірши­ли роботу, або із іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного вико­ристання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі у розум­ний строк; або пропорційного зменшення ціни роботи; або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх установлено договором. Підрядник має право замість усу­нення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих про­строченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повер­нути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та та­кими, що не можуть бути усунені або не були усунені у встановле­ний замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні не­доліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продав­ця за товари неналежної якості.

У разі невиконання замовником свого обов'язку щодо сприяння підрядникові у виконанні роботи, підрядник відповідно до ст. 850 ЦК має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи. Якщо вико­нання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому вста­новленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв'яз­ку з невиконанням замовником договору.

Підрядник також має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість вико­нання договору підрядником.

У разі порушення, підрядником договору підряду, якщо підряд­ник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право згідно зі ст. 852 ЦК України за своїм вибором вимагати безоплатного виправ­лення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій раху­нок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення не­доліків, або відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.