ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина V)

Реконструкція означає комплекс будівельних робіт та органі­заційно-технічних заходів, унаслідок яких змінюються архітектур­но-планувальні та технічні показники завершених або незаверше­них будівництвом індивідуальних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями.

Відповідно до Положення про порядок надання дозволу на вико­нання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного ко­мітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 5 грудня 2000 р. № 273, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук­раїни 25 грудня 2000 р. за № 945/5166, отримання дозволу на вико­нання робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, тех­нічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об'єк­тів є обов'язковим для усіх суб'єктів будівництва, незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування. Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, рекон­струкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення — є доку­ментом, що посвідчує право забудовника (замовника) та генерально­го підрядника на виконання будівельних робіт, відповідно до затвер­дженої проектної документації, підключення до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного кон­тролю, які водночас ведуть реєстр наданих дозволів. Виконання будівельних робіт без зазначеного дозволу забороняється.

Згідно зі ст. 875 ЦК договором будівельного підряду виз­нається договір, за яким підрядник зобов'язується звести і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зо­бов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або завершені будівельні роботи та оплатити їх.

Згідно зі ст. 877 ЦК підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які висуваються до робіт та до коштори­су, що визначає ціну робіт.

Наказом Держбуду України від 27 серпня 2000 р. № 174 затвер­джено і введено в дію від 1 жовтня 2000 р. замість ДБНIV-16-98, ча­стини І, II «Державні будівельні норми України» (зокрема, Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000), які встанов­люють основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підпри­ємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування і мають обов'язковий ха­рактер під час визначення вартості будов, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підпри­ємств, установ та організацій державної власності. Щодо будов, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансу­вання, ці норми мають рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом. Ці правила поширюються на підряд­ний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.