ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина VI)

Замовник має право вносити зміни в проектно-кошторисну доку­ментацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що до­даткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищу­ють 10 % визначеної в кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. Допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від дого­вору та вимагати відшкодування збитків (ст. 878 ЦК).

Підрядник вправі залучити до виконання окремих видів робіт субпідрядника на загальних засадах договору підряду. Відносини між ними в будівництві регулюються відповідно до Положення про взаємовідносини організацій — генеральних підрядників з субпід­рядними організаціями, затвердженого науково-технічною радою Державного комітету України у справах містобудування і архітек­тури (протокол від 14 грудня 1994 р. № 4).

Підрядник має гарантувати досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і мож­ливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом га­рантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельно­го підряду. Гарантійний строк становить 10 років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. Підрядник відповідає за дефекти, вияв­лені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони ста­лися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; непра­вильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено са­мим замовником або залученими ним третіми особами. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуату­ватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник. У разі вияв­лення протягом гарантійного строку недоліків замовник має заявити про них підрядникові у розумний строк після їх виявлення. Догово­ром будівельного підряду може бути встановлено право замовника вирахувати передбачену договором частину ціни робіт, визначеної у кошторисі до закінчення гарантійного строку (ст. 884 ЦК ).

Підряд на проектні та пошукові роботи

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт відповідно до ст. 887 ЦК є договором, за яким підрядник зо­бов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замов­ник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

До проектних робіт для будівництва належать роботи зі складан­ня схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки та промисловості, техніко-економічних обґрунтувань, проектування й будівництва підприємств (споруд), з експеримен­тального проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів, схем генераль­них планів промислових вузлів; зі складання схем і проектів район­ного планування, проектів планування та забудови міст, селищ місь­кого типу, сільських населених пунктів, роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів.

Проектною документацією визнаються затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-пла­нувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування мо­же бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьо­му разі завдання стає обов'язковим для сторін від моменту його за­твердження замовником. Підрядник зобов'язаний додержувати ви­мог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проекту­вання та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.