ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина VII)

Відповідно до ст. 889 ЦК, якщо інше не встановле­но договором, замовник зобов'язаний:

- сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

- використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, установлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати даних, що містяться в ній, без згоди підрядника;

- надавати послуги підрядникові у виконанні проектних і пошукових робіт в обсязі та на умовах, установлених договором;

- брати участь разом із підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проектування та пошукових робіт унаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

- залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

До обов'язків підрядника належить:

- виконувати роботи відповідно до вихідних даних на проектування та згідно з договором;

- погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі потреби - також із уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

- не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

- гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації (ст.  890 ЦК).

Варто зазначити, що наказом Держбуду України від 14 грудня 2000 р. № 285 введено в дію від 1 січня 2001 р. (замість ДБНIV-16-96, частина III) і затверджено Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на тери­торії України ДБН Д.1.1-7-2000. Ці норми встановлюють основні правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а та­кож реставрації пам'яток архітектури і містобудування мають обов'язковий характер під час визначення вартості проектно-вишу­кувальних робіт для будов, зведення яких здійснюється із залучен­ням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і ор­ганізацій державної власності. Щодо будов, зведення яких здійс­нюється із залученням інших джерел фінансування, ці норми мають рекомендаційний характер, та їх застосування обумовлюється контрактом. Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.

Правилами визначено, що вартість проектно-вишукувальних робіт — це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та накладних витрат, понесених проектною організацією у разі вико­нанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат ма­теріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обґрунтованого кошто­рисного прибутку. При цьому кошторисна вартість проектно-вишу­кувальних робіт визначається як вартість, визначена на підставі чинних норм з урахуванням усереднених показників вартості скла­дових цих робіт. Правила передбачають визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт за двома методами: 1) на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів для будівництва об'єктів усіх галузей і підгалузей народного господар­ства України; 2) застосуванням усереднених відсоткових показ­ників вартості проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери.

Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

ЦК України зазначеним видам договорів присвячує стат­ті 892-900. Сутність договору на виконання НДР або ДКТР полягає в тому, що підрядник (виконавець) зобов'язується провести за за­вданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та опла­тити її (ст. 892 ЦК).

Сторони договору на виконання НДР і ДКТР називаються, подіб­но до сторін у підрядних договорах, виконавцем і замовником. Подібність виявляється й у структурі договірних зв'язків.

Види договору підряду.

Договір побутового замовлення, договір капітального будівництва, договір переробки давальницької сировини, Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт, Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.