ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Інвестиційні спори

 

Інвестиційні спори - це особлива категорія суперечок, яка зачіпає інтереси між державними органами і іноземними приватними особами по іноземним інвестиційним проектам.

Поняття іноземні спори введене в науковий обіг разом з підписанням Конвенції по врегулюванню інвестиційних спорів між державою і юридичними та фізичними особами інших держав.

Як правило, це спори з приводу націоналізації іноземної приватної власності або одностороннього припинення договорів, в яких однією із сторін була держава або державна організація, наділена функціями органу влади, а інша - іноземне приватне підприємство.

Необхідно відмітити, що на сучасному етапі розвитку економічних стосунків законодавство про інвестиції і інвестиційну діяльність дуже багатогранне. Неминуче також входження в українську систему правового регулювання міжнародних правових норм, які мають перевагу в правозастосовній практиці. Частенько при розробці національного інвестиційного законодавства переймається передовий досвід правового регулювання аналогічних стосунків в інших державах. Подібна практика обумовлена розширенням інвестицій за участю іноземного елементу. Національне і міжнародне правове регулювання інвестиційних стосунків, яке представляється, дуже специфічно, оскільки носить характер одночасно публічний і приватноправовий.

У зв'язку з тим, що правові норми, що регулюють увесь комплекс проблем, що виникають в процесі залучення і використання інвестицій, виходять за рамки якої-небудь однієї галузі права, що все відноситься до регулювання інвестиційної діяльності, національне законодавство підрозділяється на спеціальне і цивільне. Спеціальне законодавство складають предметні (чи рамкові) законодавчі і підзаконні акти, спеціально орієнтовані на регламентацію правового режиму власне інвестиційної діяльності або її конкретних організаційних і правових форм, легалізованих в Україні. Багато інших нормативних актів містять норми різних галузей права і регулюють різні за своїм характером правовідносини в інвестиційній сфері.

Цивільне законодавство складають комплексні законодавчі і підзаконні акти, що носять універсальний характер і встановлюють основні принципи і загальні етапи правового регулювання діяльності на території України і зарубіжних інвесторів разом з іншими суб'єктами господарської діяльності або комплексно регулюючі правовідносини в окремих сферах економіки і складові окремі галузі або підгалузі українського законодавства.

Існує безліч норм міжнародних актів, що містяться у багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорах, конвенціях, договорах, що укладаються у кожному конкретному випадку, які регулюють питання інвестиційних стосунків.

Велику групу міжнародних актів складають угоди про заохочення і взаємний захист капіталовкладень між Україною і іншими державами.

Тим самим в основному створена нормативна база діяльності інвесторів. Недосконалість нормативної бази, відсутність єдиного доктринального і законодавчого підходу з питань інвестиційних правовідносин є благодатним ґрунтом для виникнення інвестиційних спорів, як між самими інвесторами, так і між державою і інвесторами. Тому, для того, щоб мати правові можливості для захисту прав і законних інтересів інвесторів, потрібний належний механізм для вирішення виникаючих спорів. Для вирішення вказаних завдань виключно важливе значення, має судова практика.

Специфіка інвестиційних спорів обумовлена зіткненням при їх дозволі приватного і публічного права, що створює науковий і практичний інтерес для його дослідження. Під інвестиційними спорами в широкому сенсі розуміються будь-які спори, пов'язані з інвестиціями. Це можуть бути спори економічного, технічного, технологічного, адміністративного і правового характеру між різними суб'єктами. Причому економічні, технічні, технологічні і адміністративні спори можуть мати як самостійний характер, так і бути складовою частиною правової суперечки. У українському законодавстві термін "інвестиційний спір" прямо не використовується. Проте цей термін має кваліфікуючі ознаки - особливий склад учасників спору (інвестор як обов'язковий учасник), специфіку предмета (пов'язані з інвестиційною діяльністю), особливий порядок врегулювання.

Так, за характером вимоги інвестиційні спори можна розділити на приватноправові, публічно-правові, змішані. Прикладом публічно-правових спорів можуть бути спори, що виникають у зв'язку з оподаткуванням інвестиційної діяльності.

По основі виникнення інвестиційні спори можна розділити на дві групи. До першої групи відносяться спори, пов'язані з односторонніми суверенними актами держави по втручанню в інвестиційну діяльність, - зміна умов здійснення інвестиційної діяльності через зміни в законодавстві(зміна податкових ставок, внесення в односторонньому порядку змін в угоду про розділ продукції і так далі), надання фіскальних пільг і привілеїв. Для даної категорії спорів характерні два види вимоги. Ця вимога встановлення юридичного факту (наприклад, підтвердження факту погіршення умов здійснення інвестиційної діяльності) і вимога про виплату компенсації. Другу групу утворюють спори, пов'язані з інвестиційними угодами, між контрагентами за договорами.

За критерієм предмета спору інвестиційні спори можна розділити на три категорії: пов'язані з допуском інвестора до здійснення інвестиційної діяльності; пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, тобто що виникають безпосередньо при здійсненні інвестиційної діяльності; пов'язані з припиненням інвестиційної діяльності.

У свою чергу, спори, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, можуть бути розділені на види залежно від форми здійснення інвестицій. Це спори, пов'язані із: здійсненням прямого інвестування; посередніми інвестиціями; іноземними інвестиціями.

Залежно від змісту інвестиційної діяльності можна виділити спори, пов'язані з: інвестиціями в капітальному комерційному будівництві; контрактними формами інвестиційної діяльності; договором франчайзингу; діяльністю пенсійних фондів; інвестиційною діяльністю в житловому будівництві.

Як вже відзначалося раніше, одну з категорій спорів складають спори між інвестором і державою, що приймає інвестиції. Прийнято вважати, що цю категорію інвестиційних спорів можна розділити на три групи.

Суб'єктами звернення до суду є фізичні і юридичні особи, що є учасниками інвестиційної діяльності, зацікавлені в захисті власних прав, свобод і інтересів. При цьому загальновизнаною вважається думка, що процесуальне право на порушення справи не пов'язане з реальною наявністю у зацікавленого обличчя суб'єктивного матеріального права, з приводу якого воно звертається до суду.

В процесі здійснення правосуддя через відповідні правовідносини відбувається реалізація норм інвестиційного матеріального права і процесуального права. При цьому одному із загальних завдань судочинства, являється правильне вирішення справи, що відповідає виявленню і реалізації матеріального права, дійсно існуючого між учасниками спору. Виконання ж цього завдання можливе лише в результаті розгляду справи по суті.

Право на судовий захист має матеріально-правовий і процесуальний аспекти. Наявність такого права в матеріально-правовому сенсі суд може визначити лише після дотримання усієї встановленої процесуальним законом процедури розгляду і вирішення цивільної справи. Що ж до процесуального аспекту права на судовий захист, то він якраз і пов'язаний з конкретним змістом цивільної процесуальної правоздатності осіб, зацікавлених в порушенні справи.

До передумов реалізації права на звернення за судовим захистом відносять також підвідомчість справи. Правила про підвідомчість дозволяють розподілити справи між різними юрисдикційними органами.

Таким чином, найважливішим чинником створення сприятливих інвестиційних умов в Україні слід вважати, правовий захист інвесторів кваліфікованими адвокатами, юристами, фахівцями Юридичної компанії «K&S partners». Механізм такого правового захисту включає ефективну нормативну і судову систему, покликану забезпечити реалізацію прав інвесторів в Україні.

Виняткового значення набуває в цих умовах судова практика, що склалася, яка безпосередньо застосовується представниками Юридичної компанії «K&S partners» в різних категоріях інвестиційних суперечок.

 

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу в Дніпропетровській оласті.

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

 

З повагою,

Керівництво фірми«K&S partners»