ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Особливості договору найму

Договір найму (оренди) земельної ділянки - це договір, за яким наймодавець (орендодавець) зобов'язується передати найма­чеві (орендарю) земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату.

Сторони договору. Орендодавцями земельних ділянок можуть бути громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і кори­стування земельною ділянкою (районні, обласні, Київська і Севасто­польська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повнова­жень, визначених законом; сільські, селищні, міські, районні та об­ласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іно­земні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а та­кож іноземні держави.

Правова характеристика - двосторонній, відплатний, консенсуальний.

Правове регулювання: ст. 792 ЦК України, ЗК України, Закон України «Про оренду землі», Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220, Порядок державної реєстрації договорів оренди землі, затвердженим поста­новою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073 та ін.

Істотні умови: об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії; орендна плата, індексація, відповідальність за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки; умови збереження землі; умови і строки передачі землі орендарю; умови повернення орендодав­цеві; наявні обмеження (обтяження) щодо використання землі; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошко­дження або знищення об'єкта; відповідаль­ність сторін (ст. 15 Закону України «Про оренду землі»), інше.

  Предметом договору оренди є земельні ділянки, що перебува­ють у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або дер­жавній власності, також можуть передаватися у найом земельні ділянки разом із насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які розташовані на ній.

   Строк дії договору визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.     

   Орендна плата. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю визначаються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України «Про плату за землю»).

Права та обов'язки. Основні права та обов'язки сторін за догово­ром оренди землі встановлені статті 24-26 Закону України «Про оренду землі».

Форма та порядок укладення і реєстрації договору. Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за ба­жанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220. Укладений договір оренди та суборенди землі підлягає дер­жавній реєстрації відповідно до Порядку державної реєстрації дого­ворів оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073.