ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємців(Частина I)

Відповідно до ст. 377 Господарського кодексу України зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетину митного кордону України майном, вказаним в ч. 1 ст. 139 цього Кодексу, і/або робочою силою.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на принципах свободи її суб'єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати її у будь-яких формах, не заборонених законом, і рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Загальні умови і порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності визначаються Господарським кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність і іншими нормативно-правовими актами.

Зовнішньоекономічну діяльність підприємців детально регулює безліч нормативно-правових актів, основним серед яких є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. (далі — Закон).

Згідно з визначенням, даним в Законі, зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб'єктів господарської діяльності України і іноземних суб'єктів господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними, має місце як на території України, так і за її межами.

 До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, відносяться:

- експорт і імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних і інших, прямо і виключно не заборонених законами України; надання вищезгаданих послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, учбова і інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;

- міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні і розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності вказаних установ на території України у випадках, передбачених законами України;

- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- підприємницька діяльність на території України пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок і інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках

- товарообмінні(бартерні) операції і інша діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- орендні, у тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- операції з придбання, продажу і обміну валюти ні валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

- роботи на контрактній основі фізичних осіб України іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так за її межами;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у винятковій формі законами України.

Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника(на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення і ін.), здійснюються без обмежень.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно із законами України і постійно мешкають на території України;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, і які мають постійне місцезнаходження на території України(підприємства, організації і об'єднання усіх видів, включаючи акціонерні і інші види господарських суспільств, асоціації, союзи, концерни, консорціуми, торгові доми, посередницькі і консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та ін.), у тому числі юридичні особи, майно і/або капітал яких знаходиться повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України(філії, відділення та ін.), але мають постійне місцезнаходження на території України;

- спільні підприємства за участю суб'єктів хозяйствен. діяльності України і іноземних суб'єктів хозяйствен. діяльності, зареєстрованих як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України ;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачений. законами України.

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати усі її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності і інших ознак.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту придбання ними цивільній дієздатності згідно із законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають вказане право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб підприємців». Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають вказане право, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якого вони є. Юридичні .обличчя мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту придбання ними статусу юридичної особи.

Втручання державних органів в зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених Законом, у тому числі і шляхом видачі підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови гірше встановлених Законом, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється.

До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосована санкція у вигляді тимчасового призупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно ст. 37 Закону.

Ніякі положення Закону не можуть тлумачитися як заборону фізичним, юридичним особам і іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати між собою будь-які стосунки, які не підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який отримав від цієї діяльності у власність грошові кошти, майно, майнові і немайнові права та ін. результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними на власний розсуд.

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій платній або безкоштовній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами України.

Здійснення вищезгаданих видів зовнішньоекономічної діяльності за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав. Вони також мають право на участь в міжнародних неурядових економічних організаціях.

Господарська, у тому числі зовнішньоекономічна, діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України регулюється законами України відносно порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. У випадку якщо вказана діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України.

Разом із загальними правилами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, діють деякі спеціальні правила, що стосуються окремих видів зовнішньоекономічної діяльності, або предметом яких є певні товари. Так, експорт і імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, врегульований Положенням про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 08.06.98 р. № 838.

У виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про сприяння зовнішньоекономічної діяльності» від 14.04.99 р. № 593 Державною митною службою України, МВЭС-торгом України і Державною податковою адміністрацією України наказом від 07.07.99 р. № 411/488/357 затверджені: 1

1) критерії оцінки підприємств — резидентів України, під час здійснення якими зовнішньоекономічній діяльності застосовується режим сприяння;

2) порядок визначення підприємств — резидентів України, під час здійснення якими зовнішньоекономічній діяльності застосовується режим сприяння.

Згідно з цими нормативно-правовими актами під час здійснення підприємствами — резидентами України зовнішньоекономічної діяльності режим сприяння, встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.99 р. № 593, Застосовується до підприємств, які відповідають вказаним в законі критеріям.

 

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

 

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

 

З повагою,

Керівництво фірми «K&S partners»