ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (I)

Сучасна міжнародна економіка характеризується наявністю тенденції до глобалізації та кардинального поглиблення міжнародного поділу праці, інтеграцією національних економік у світовий ринок. Вже зараз міжнародна економіка розглядається не тільки, як сукупність національних економік, а як єдина цілісна система. Україна також прагне інтегрувати у світовий економічний простір.

Однією з форм міжнародного поділу праці є переробка на підприємствах держави іноземної сировини, яка перероблюється в готову продукцію з подальшим вивозом останньої за кордон. Особливістю цієї сировини є те, що право власності на сировину, що надається для переробки, належить іноземному замовнику на всіх етапах переробки, окрім тієї частини, яка передається виконавцю в рахунок плати за переробку, якщо оплата здійснюється частиною сировини чи готової продукції. Така сировина має назву „давальницька”. Така виробнича конструкція ще має назву „толлінг”. Використання толлінгу на Україні обумовлено наявністю дешевої робочої сили та незавантажених переробних виробничих потужностей.

Існують різні кардинально протилежні точки зору про доцільність та корисність використання толлінгу переробними підприємствами України. До мінусів відносять незацікавленість замовника у модернізації виробництва та створенні робочих місць, погіршення фінансового стану підприємства, в разі сплати за переробку сировиною чи готовою продукцією, недоотримання податків  (адже іноземні толери мають пільги у оподаткуванні, взагалі практика надання пільг толерам поширена у світі), нав’язування вигідного тільки для економічних центрів світу розподілу праці. На наш погляд ці мінуси є трохи перебільшеними, адже, наприклад,  іноземне інвестування також має свої негативні риси, але ми розуміємо, що це єдиний шлях до відтворення національної економіки. Плюси толінгу полягають у забезпеченні світових стандартів виробництва та можливості вийти на світовий ринок; становленні  України у міжнародному розподілі праці не як сировинного додатку, а як технологічної країни з подальшою спеціалізацією в наукомістких галузях; набутті цінного досвіду у випуску конкурентноздатної продукції; одна з форм нарощування промислового експорту. Також толлінг є компромісною формою у вирішенні суперечки з питання власності на капітал із транснаціональними корпораціями. Пригадаємо досвід країн південно-східної Азії. Адже їх стабільний і бурхливий розвиток у 70-х роках був обумовлений саме іноземним капіталом у переробній промисловості, зараз ці країни спеціалізуються вже на випуску комп’ютерів та високотехнологічних комплектуючих.

Не маючи достатньо підстав стверджувати прямий зв’язок між поширенням толінгу на Україні та розвитком вітчизняної переробної промисловості, ми тільки можемо зробити таке припущення  виходячи із спостерігання збільшення обсягів імпорту давальницької сировини та випереджального розвитку обробних (переробних) галузей промисловості України, які випускають кінцеву продукцію, порівняно з добувними галузями. Досвід східноєвропейських країн показує, що толлінг часто веде до розвитку національних галузей, що виробляють необхідні матеріали для переробки. Також існує велика диференціація між місцем покупки вихідної сировини та місцем збуту готової продукції. Це позитивно впливає на країну переробника, бо сприяє взаємодії цієї країни з багатьма країнами, які приймають участь у товарному обігу.

Отже, на сьогодні толлінг - це об’єктивно існуючі зовнішньоекономічні відносини, що активно розвиваються. Різноплановість у погляді на використання толінгу лише обумовлює пильну увагу до цього явища, щоб збільшити позитивні та зменшити негативні його наслідки. Тому вважається за необхідне чітке правове регулювання подібних відносин. Незважаючи на велике поширення в Україні договорів з переробки давальницької сировини у зовнішньоекономічних відносинах, їх правова база ще недостатньо розроблена.