ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Роздрібна купівля-продаж (Частина I)

Відповідно до ч. 1 cт. 698 ЦК за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його.

Цей договір характеризується родовими ознаками договору купівлі-продажу. Це до­зволяє застосовувати до виконання цього договору деякі із загальних положень про купівлю-продаж (наприклад, правил про строк, кіль­кість, асортимент, якість і комплектність товару тощо).

   Особливості: предмет, вклю­чаючи у деяких випадках кількість товару, суб'єктний склад, що, у свою чергу, відбивається на порядку його укладення.

  Цей договір - двосторонній, оплатний та консенсуальний.

Продавцем у договорі роздрібної купівлі-продажу виступає юри­дична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює підприєм­ницьку діяльність з продажу в роздріб товару. У випадках, передбаче­них законодавством, вказані особи повинні отримати ліцензію на торгівлю окремими видами товарів (наприклад, роздрібна торгівля лікарськими засобами, роздрібна торгівля ювелірними та іншими ви­робами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінно­го каміння органогенного утворення та напівкоштовного каміння то­що), а також отримати торговий патент.

Покупцями, за загальним правилом, виступають фізичні особи, що придбавають товари, призначені для особистого, домашнього вико­ристання. Як покупці можуть виступати також юридичні особи, навіть і підприємницькі, коли вони придбавають то­вар (оргтехніку, меблі тощо) для використання, не пов'язаного безпо­середньо з використанням у підприємницькій діяльності.

Закон України «Про захист прав споживачів», Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення (Затвер. 8.02.1995 р. ПКМУ), Правила торгівлі на ринках (26.02.2002 р. ПКМУ), Правила продажу продовольчих товарів (3.07.1995 р. ПКМУ), Правила продажу непродовольчих товарів (27.05.1997 р. ПКМУ); Правила продажу товарів поштою (Наказ МЗЕЗторгу та Держ. комітету зв’язку Укр. від 17.03.1999 р.), Правила роздрібної торгівлі алко­гольними напоями (30.07.1996 р. ПКМУ), Правила роздрібної торгівлі тютюновими виро­бами(Наказ Мін. екон. та з питань європ. інтеграції 24.07. 2002 р.), Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантій­ної заміни технічно-складних побутових товарів(ПКМУ 1.07. 1998 р.), Перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню (ПКМУ 19.03.1994 р.)

Предмет договору - товари, що призначаються для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Причому таку його кількість, що не перевищує нормально необхідної для особистого, сі­мейного, домашнього або іншого використання.

До особливостей договору роздрібної купівлі-продажу слід віднес­ти й особливий порядок його укладення. Так, суб'єкти підприємниць­кої діяльності у сфері торгівлі належать до тих суб'єктів сфери обслу­говування, які звертаються до всіх і до кожного з пропозицією (офер­тою) купити товар на визначених умовах. Дана пропозиція може бути оформлена різноманітними способами: розміщена у рекламі, катало­гах, а також у інших описах товару, а може бути виставленням вже са­мого товару, демонстрацією його зразків або наданням відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його прода­жу. Для того, щоб пропозиція укласти договір, яка розміщена у рекла­мі, каталогах тощо, вважалась публічною офертою, тобто була зверне­на до невизначеного кола осіб, вона повинна містити усі істотні умови договору (ч. 1 ст. 699 ЦК). У інших випадках, коли застосовуються другі способи, пропозиція вважається публічною незалежно від то­го, чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар