ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Судова процедура у справах про банкрутство (Частина III)

Попереднє засідання в судовому процесі про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкротом.

На попередньому засіданні господарський суд Дніпропетровської області розглядає подані заяви кредиторів і затверджує реєстр вимог кредиторів, в який включаються усі визнані судом безперечні вимоги кредиторів.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог по грошових зобов'язаннях, черговість задоволення кожної вимоги.

За результатами попереднього засідання господарського суду Дніпропетровської області арбітражний керівник проводить збори кредиторів.

На загальних зборах кредиторів обирається комітет кредиторів в кількості не більше семи чоловік, який приймає рішення у справі про банкрутство від імені усіх кредиторів.

Упродовж шести місяців з дня проведення підготовчого засідання комітет кредиторів зобов'язаний прийняти рішення відносно подальшої процедури банкрутства і долі боржника.

Процедура санації в судовому процесі про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкротом.

Процедура санації вводиться господарським судом Дніпропетровської області по клопотанню комітету кредиторів за наявності заяви інвестора або інших пропозицій по оздоровленню господарсько-фінансової діяльності боржника і способів задоволення вимог кредиторів.

Процедура санації вводиться судом на термін не більш 12 місяців.

На стадії санації арбітражний керівник призначається судом в якості керівника санацією.

З дня винесення господарським судом визначення про проведення санації і призначення керівника санацією припиняються повноваження органів управління боржника, функції управління боржником переходять до керівника санацією.

Упродовж трьох місяців з дня винесення визначення про санацію боржника керівник санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, який повинен містити заходи по відновленню платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, термін і черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам і умови відповідальності інвестора за невиконання узятих згідно з планом санації зобов'язань, а також термін відновлення платоспроможності боржника.

План санації боржника затверджується судом, про що виноситься визначення.

У тому разі якщо план санації виконаний, і розрахунки з кредиторами зроблені, суд припиняє провадження у справі про банкрутство, у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника про що виноситься визначення.

Якщо розрахунки з кредиторами не проведені в терміни, передбачені планом санації, або  якщо відсутня можливість погашення кредиторської заборгованості, господарський суд Дніпропетровської області визнає боржника банкротом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Процедура ліквідації в судовому процесі про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкротом.

У разі неможливості погашення майнових вимог кредиторів на стадії розпорядження майном або на стадії санації, суд виносить постанову про визнання боржника банкротом і відкриття ліквідаційної процедури.

На стадії ліквідації арбітражний керівник призначається судом в якості ліквідатора банкрота.

Усі види майнових активів(майно і майнові права) банкрота на дату відкриття ліквідаційної процедури і виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної списку.

Після проведення інвентаризації і оцінки майна банкрота, ліквідатор починає продаж майна банкрота на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлений інший порядок продажу майна банкрота.

Засоби, отримані від продажу майна банкрота, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів в наступному порядку.

Вимоги кожної наступної черги кредиторів задовольняються у міру вступу на рахунок банкрота засобів від продажу майна після повного задоволення вимог попередньої черги.

У випадку якщо засобів, отриманих від продажу майна банкрота, не досить для повного задоволення усіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог,  що належать кожному кредиторові однієї черги.

Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт і ліквідаційний баланс.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора і думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить визначення про затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу.

У тому випадку, якщо майна банкрота вистачило, щоб задовольнити усі вимоги кредиторів, банкрот вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Якщо ж за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію банкрота. Подальша процедура припинення юридичної особи - банкрота здійснюється на підставі  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - підприємців».