ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Загальні положення про договір найму (оренди) (Частина III)

Права та обов'язки сторін за договором найму

Права наймодавця:

1) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, якщо наймач користується річчю не за її призначенням або з порушенням умов договору найму (ч. 2 ст. 773 ЦК);

2) вимагати відшкодування завданих наймодавцю збитків у разі погіршення речі з вини наймача (ч. 2 ст. 779 ЦК);

3) відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд (ч. 1 ст. 782 ЦК);

4) вимагати розірвання договору у випадках, установлених законом або договором (ст. 783 ЦК).

Обов'язки наймодавця:

1) передати наймачеві майно у стані і у комплекті, що відповідає умовам договору і призначенню майна (ст. 765, ч. 1 ст. 767 ЦК);

2) попередити наймача про особливості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування (ч. 2 ст. 767 ЦК);

3) провадити у строк, установлений договором, капітальний ремонт речі, переданої в найм за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо строк договором не встановлений або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт провадиться у розумний строк (ч. 2 ст. 776 ЦК);

4) повідоми­ти наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається в найм. Якщо не повідомив, наймач має право вимагати зменшен­ня розміру плати за користування річчю або розірвання договору та відшкодування збитків (ст. 769 ЦК Ук­раїни).

Права наймача:

1) вимагати від наймодавця надання йому майна та відшкодування збитків, завданих затримкою, або відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування збитків, якщо наймодавець не передає майно наймачу (ст. 766 ЦК);

2) якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню відповідно до договору, наймач має право за своїм вибором вимагати: заміни речі, якщо це можливо; відповідного зменшення розміру плати за користування річчю; безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на їх усунення; розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані (ч. 2 ст. 768 ЦК);

3) передати річ у піднайм (суборенду) за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом на строк, який не перевищує строку договору найму;

4) набувати права власності на плоди, продукцію, доходи, одержані ним в результаті користування річчю,  переданою в найм (ст. 775 ЦК);

5) якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню до призначення та умов договору, наймач має право:   1) відремонтувати річ,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту; 2) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ч. 3 ст. 776 ЦК);

6) переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк, якщо він належно виконує свої обов'язки за договором (ч. 1 ст. 777 ЦК);

7) поліпшувати річ, яка є предметом договору за згодою наймача, а також відокремити чи вилучити від речі поліпшення без заподіяння шкоди речі (ч. 1, 2 ст. 778 ЦК);

8) на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування, якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця (ч. 3 ст. 778 ЦК);

9) стати співвласником речі, якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ. Частка наймача у праві власності повинна відповідати вартості його витрат на поліпшення, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 4 ст. 778 ЦК);

10)         вимагати розірвання договору у випадках, встановлених законом або дог-м (ст. 784 ЦК).

Обов'язки наймача:

1) у присутності наймодавця перевірити справність речі. Якщонаймач у момент передання речі у його володіння не переконається у її справності, річ вважається такою, що передана йому в належному стані (ч. 3 ст. 767 ЦК);

2) користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору (ст. 773 ЦК);

3) сплачувати оренду плату (ст. 762 ЦК);

4) якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню, наймач має право за своїм вибором вимагати: заміни речі, якщо це можливо; відповідного зменшення розміру плати за користування річчю; безоплатного усунення недоліків речі або від­шкодування витрат на їх усунення; розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані (ст. 768 ЦК);

5) провадити поточний ремонт речі за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 776 ЦК);

6) усунути погіршення речі, які сталися з його вини (ч. 1 ст. 779 ЦК);

7) у разі припинення договору найму негайно повернути річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зношення, або у стані, який було обумовлено в договорі (ч. 1 ст. 785 ЦК).

8) договором або законом може бути встановлений обов'язок наймача укласти договір страхування речі, що передається у найм (ст. 771 ЦК).

Договір найму може бути припи­нений шляхом: відмови наймодавця (ст. 782 ЦК), розірван­ня на вимогу наймача (ст. 784 ЦК) чи наймодавця (ст. 783 ЦК), а також у разі смерті фізичної особи наймача, якщо інше не встановлено договором або законом, а також ліквідації юри­дичної особи наймача або наймодавця (ст. 781 ЦК).