ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Зовнішньоекономічний договір (контракт)

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється зовнішньоекономічними договорами. Зовнішньоекономічний (ЗЕ) договір укладається у письмовій формі, якщо інше не встановлене законом або діючим міжнародним договором. Форма ЗЕ договору визначається правом місця укладення договору. Місце укладення договору визначається законами України.

Права і обов'язки сторін договору визначається правом місця його укладення, якщо сторонами в договорі не встановлене інше.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнаний недійсним в судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або діючим міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України.

Законом може бути встановлений особливий порядок укладення, виконання і розірвання окремих видів зовнішньоекономічних договорів.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше за суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і їх іноземних контрагентів, спрямоване на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків в зовнішньоекономічній діяльності ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Сторони ЗЕ договору (контракту), мають бути здатними до укладення договору (контракту) відповідно до Закону «Про ЗЕД» і інших законів України Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається відповідно до Закону України «Про ЗЕД» і інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використати відомі міжнародні звичаї, рекомендація міжнародних органів і організацій, якщо це не заборонено прямо і у винятковій формі Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і іншими законами України.

Для підписання зовнішньоекономічного договору суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності не потрібне рішення якого-небудь органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами України (ч. 3 ст. 6).

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів, окрім тих, які прямо і у винятковій формі заборонені законами України (ч. 4 ст. 6)

Отже, невиконання вимог відносно письмової форми зовнішньоекономічного договору (контракту) згідно ч. 5 ст. 6 Закону може бути основою для визнання такого договору (контракту) недійсним.

Зміст зовнішньоекономічного договору визначається в Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженому наказом Міністерства економіки із питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201.

Це Положення застосовується при укладенні договорів купівлі-продажу (наданні послуг, виконанні робіт) і товарообмінних договорів між українськими і іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і видів діяльності

До умов, які мають бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не домовилися про інше відносно викладу умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкту, мети і інших істотних умов, без узгодження яких сторонами договір може вважатися не ув'язненим або він може бути визнаний недійсним внаслідок недотримання форми згідно діючого законодавства України, відносяться:

1.  Назва, номер договору(контракту), дата і місце його укладення.

2.  Преамбула.

Тут визначається повне найменування сторін — учасники зовнішньоекономічної операції, під яким вони офіційно зареєстровані, з вказівкою країни, скорочене найменування сторін як контрагентів («Продавець», «Покупець», «Замовник», «Постачальник» та ін.), найменування документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору (засновницькі документи та ін.).

3.  Предмет договору (контракту).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату виконуваної роботи.

У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини зазначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних постачань (чи найменування товару, що є кінцевою метою переробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) вимагає детальнішої характеристики або номенклатури товарів (робіт, послуг), то усе це вказується в додатку (специфікації), який повинен бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) зазначене застосування (специфікація), крім того, балансується ще за загальною вартістю експорту і імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької сировини вказується відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:

усі основні етапи переробки сировини і процес перетворення сировини в готову продукцію;

кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням технологічних витрат сировини;

витрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

4. Кількість і якість товару(об'єми виконання робіт, надання послуг).

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках та ін.), його загальна кількість і якісні характеристики. У тексті договору (контракту) про виконання робіт (наданні послуг) вказуються конкретні об’єми робіт (послуг) і термін їх виконання.

5. Базисні умови постачання товарів (приймання-здача виконаних робіт або послуг).

У цьому розділі називається вид транспорту і базисні умови постачання (відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів діючої редакції), які визначають обов'язки контрагентів по постачанню товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний термін постачання товару (окремих партій товару).

У разі укладення договору (контракту) на виконання робіт (надання послуг), в цьому розділі визначаються умови і терміни виконаних робіт (послуг).

6. Ціна і загальна вартість договору (контракту).

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару і загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), таких, що поставляються згідно з угодою (контракту), крім випадків, коли ціна товару розраховується по формулі, і валюта контракту. Якщо згідно з угодою (контрактом) поставляються товари різної якості і асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) вказується його загальна вартість. В цьому випадку цінові показники можуть бути вказані в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).

При вичислені ціни договору (контракту) за формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.

У договорі (контракті) на переробку давальницької сировини, крім того, вказуються його заставна вартість, ціна і загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, і загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором (контракту), з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеної Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Регулювання цін при експорті товарів з України і встановлення контролю за ними здійснюються на підставі Указу Президента України «Про заходи по вдосконаленню кон’юктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.96 р. № 124/96.

В Указі, зокрема, встановлено, що контрактні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України на договірних основах з урахуванням попиту і пропозиції, а також інших чинників, які діють на відповідних ринках на момент укладення зовнішньоекономічних угод (контрактів). Тим самим за загальним принципом встановлена свобода у визначенні контрактних цін.

Проте з цього правила встановлений ряд виключень, коли контрактні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України відповідно до цін, що вводяться Міністерством економіки України.

Указом Президента України від 10.02.96 р. № 124/96 затверджено Положення про індикативні ціни в сфері зовнішньоекономічної діяльності, в якому індикативні ціни визначені як ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися або складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортною) операції з урахуванням умов постачання і умов здійснення розрахунків, визначених згідно із законодавством України.

Індикативні ціни можуть встановлюватися на товари:

  • відносно експорту яких застосовані антидемпінгові заходи або розпочаті антидемпінгові розслідування або процедури в Україні або за її межами;
  • відносно яких застосовуються спеціальні імпортні процедури відповідно до ст. 19 Закону України «Про зовні-економічну діяльність»;
  • відносно експорту яких встановлений режим квотування, ліцензування;
  • відносно експорту яких встановлені спеціальні режими;
  • експорт яких здійснюється в порядку, передбаченому ст. 20 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
  • у інших випадках для виконання міжнародних зобов'язань України.

Рішення про введення індикативних цін на відповідні товари приймає і переліки індикативних цін затверджує Міністерство економіки України. Таке рішення і переліки індикативних цін публікуються Міністерством економіки України або уповноваженими їм організаціями в газеті «Урядовий кур'єр» не менше одного разу в місяць. Якщо в період між публікаціями рішення і переліків виникли істотні зміни кон'юнктури ринку певного товару і цін на такий товар, Міністерство економіки України приймає рішення про зміну індикативних цін і публікує його в газеті «Урядовий кур'єр».

Введені у вищезгаданому порядку і випадках індикативні ( ціни є обов'язковими до використання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності усіх форм власності при заключенні і здійсненні зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

7. Умови платежів.

Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок і терміни фінансових розрахунків і гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від выбран-ных сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) вказуються:

- умови банківського переказу до (авансового платежу) і/або після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву або інкасації (з гарантією), визначені відповідно до спільної Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.95 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних обмовок до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті»;

- умови по гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови і термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

8. Умови приймання-здачі товарів (робіт, послуг).

У цьому розділі визначаються терміни і місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів. Приймання-здача робиться по кількості згідно товаросупровідних документів, за якістю — згідно з документами, що засвідчують якість товару.

Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 г. N П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року N П-7, з подальшими змінами та доповненнями.

9.  Упаковка і маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери та ін.), нанесену на неї відповідне маркування (найменування продавця і покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування, транспортування та ін.), а при необхідності також умови її повернення.

10.  Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить дані про те, за яких умов умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, військові дії, ембарго, втручання з боку влади та ін.). При цьому сторони звільняються від відповідальності на термін дії цих обставин, або можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою Палатою відповідної країни.

Спільною Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.95 р. № 444 затверджені Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних обставин до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті, у тому числі «форс-мажорні обставини» в наступній редакції: «Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які роблять неможливим виконання сторонами своїх зобов'язань, пожежа, повінь, інших стихійних лих або сезонних природних явищ, зокрема, таких, як замерзання моря, проливів, портів та ін., закриття шляху, протока, канал, перевал, сторона звільняється від виконання свій зобов'язання на час дії вказаних обставин. У разі, якщо дія зазначених обставин триває більше___днів, кожна із Сто-рон має право на розірвання договору (контракту) і не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше чим за _____ днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий (назва організації). Виникнення вказаних обставин не являється підставою для відмови Покупця від плати за товари (роботи, послуги), поставлені до їх виникнення».

11.  Санкції і рекламації.

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків і пред'явлення рекламацій у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним з контрагентів своїх зобов'язань. При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості товару (робіт, послуг), що недопостачає, або суми не перерахованих коштів, терміни виплати штрафів — з якої дати вони встановлюються і впродовж якого часу вони діють, або їх граничний розмір), терміни, впродовж яких рекламації можуть бути заявлені, права і обов'язки сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

12. Врегулювання спорів в судовому порядку.

У цьому розділі визначаються умови і порядок вирішення спорів в судовому порядку відносно тлумачення, невиконання і/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якої із сторін залежно від предмета і характеру спорів, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке застосовуватиметься цим судом, і правил процедури судового врегулювання.

13.Місцезнаходження (місце проживання), поштові і платіжні реквізити сторін.

При цьому вказуються місцезнаходження(місце проживання), повні поштові і платіжні реквізити (номер рахунку, назва і місцезнаходження банку), контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін в договорі (контракті) можуть встановлюватися додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм вантаження (вивантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні обмовки, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних екземплярів договору (контракту), можливість і порядок внесення змін до договору (контракту) та ін.